Regulamin - Poradnia Psychologiczna Online, bezpłatna konsultacja, porady, terapia, Skype

Przejdź do treści

Menu główne:

Regulamin

JAK i ZA ILE
Regulamin korzystania z serwisu internetowego PSYCHOLOGWEB.COM

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Portal www.psychologweb.com (dalej: Portal) jest serwisem internetowym o tematyce psychologiczno-terapeutycznej prowadzonym  przez Pracownię Progres Beata Kuchnik, 43-200 Pszczyna, ul. Studzienicka 16, NIP: 638-000-92-16, REGON: 271971943 (dalej: Administrator/Usługodawca).
2. Przed skorzystaniem z Portalu należy dokładnie zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu (dalej: Regulamin). Osoby korzystające z Portalu zobowiązują się do przestrzegania postanowień Regulaminu.
3. Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady korzystania z Portalu umożliwiającego odwiedzającym serwis (dalej: Użytkownikom) nieodpłatne przeglądanie informacji i treści dotyczących tematyki psychologicznej, terapeutycznej, uzależnień, społecznej i profilaktycznej.
4. Użytkownikiem Portalu może być osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a osoba ograniczona w zdolności do czynności prawnych, tylko wówczas, gdy ukończyła lat 16 i tylko za zgodą przedstawiciela ustawowego, w jego obecności i pod jego nadzorem.
4. Regulamin określa także zasady udzielania usług przez Usługodawcę oraz korzystania z nich przez osobę, która zdecyduje się na skorzystanie ze świadczonych usług(dalej: Klient).
5. Klientem Usługodawcy może być osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Natomiast osoba posiadająca ograniczoną w zdolność do czynności prawnych może skorzystać ze świadczonych usług, tylko wówczas, gdy ukończyła lat 16 i tylko za pisemną i ustną zgodą przedstawiciela ustawowego i pod jego nadzorem. W tym wypadku klientem jest przedstawiciel ustawowy. Oryginał pisemnej zgody wyrażonej przez prawnych opiekunów musi zostać skutecznie doręczonydo Usługodawcy przed rozpoczęciem usługi.
Wzór pisemnej zgody znajduje się na stronie zawierającej niniejszy regulamin w postaci pliku PDF, który należy wypełniony i podpisany przesłać na adres e-mail Administratora.
6. Regulamin określa również prawa i obowiązki Użytkowników, Klientów, a także prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności Usługodawcy/Administratora serwisu.
7. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 
II. POLITYKA PRYWATNOŚCI
1. Administrator nie gromadzi i nie przetwarza żadnych danych o Użytkownikach poza tymi, które zostały dobrowolnie podane przez Użytkownika, korzystającego z Portalu i mogą być gromadzone zgodnie z obowiązującym prawem.
2. Dane osobowe podane przez Użytkownika, są przechowywane w bezpiecznych i odpowiednio dostosowanych do tego celu bazach danych, do których dostęp mają tylko osoby upoważnione.
3. Administrator zobowiązuje się do ochrony danych Użytkowników. Administrator może przetwarzać dane osobowe powierzone przez Użytkownika wyłącznie w celu, w jakim zostały udostępnione i zobowiązuje się do zachowania ich poufności. Podane przez Użytkownika dane mogą być przetwarzane jedynie przez Administratora i podmioty przez niego upoważnione na podstawie przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) dla celów statystycznych oraz stanowić informację dla specjalistów udzielających porad Użytkownikom.
4. W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt pisemny na adres e-mail : poradnia@psychologweb.com
III ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG
1. Usługi świadczone przez Usługodawcę w ramach serwisu mają charakter nieodpłatny i odpłatny.
2. W ramach usług o charakterze nieodpłatnym Klient może odbyć wstępną konsultację oraz uzyskać informacje dotyczące zakresu świadczonych usług, form komunikacji, wynagrodzenia i sposobu jego zapłaty oraz innych informacji umieszonych w Portalu.
3. W ramach usług o charakterze odpłatnym Klient może uzyskać przede wszystkim możliwość świadczenia na jego rzecz usług psychologicznych, terapeutycznych, doradczych, bądź innych proponowanych w ofercie Portalu. Świadczenie ich uzależnione jest od uiszczenia stosownego wynagrodzenia zgodnie z cennikiem.
4. Usługi wykonywane są każdorazowo przez psychologa, pedagoga, specjalistę terapii uzależnień bądź inne osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje – zgodne z zakresem oferowanych świadczeń.
5. Świadczenie usług przez Usługodawcę na rzecz Klienta odbywa się poprzez rozmowę internetową przy użyciu komunikatora Skype.
6. W celu rozpoczęcia przez Klienta korzystania z usług o charakterze nieodpłatnym niezbędne jest nawiązanie połączenia za pomocą komunikatora Skype z adresem psychologweb w godzinach pełnionego dyżuru. Godziny udzielania usług nieodpłatnych podane są na każdy dzień tygodnia na stronie niniejszego Portalu dla czasu środkowoeuropejskiego. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany godzin udzielania usług nieodpłatnych. W razie zmiany tychże godzin, informacja o niej pojawi się na stronie. Przed korzystaniem z usług świadczonych w wyznaczonych godzinach, konieczne jest sprawdzenie własnej strefy czasowej i dostosowanie czasu do podanych godzin wg czasu środkowoeuropejskiego.
7. W celu rozpoczęcia przez Klienta korzystania z usług o charakterze odpłatnym niezbędne jest dokonanie następujących czynności:
a. Dokonanie wyboru usługi
b. Ustalenie z osobą świadczącą tę usługę terminu jej wykonania – zgodnie z ustalonymi w Regulaminie zasadami umawiania sesji, lub podczas konsultacji bezpłatnej umówienie terminu konsultacji odpłatnej.
c. Dokonanie wpłaty – zgodnie z cennikiem usług zawartym na stronie Portalu – przed rozpoczęciem korzystania z usługi, zgodnie z terminarzem opłat
d. Klient uzyska możliwość wpłaty za pośrednictwem systemu płatności PayPall, lub bezpośredniej wpłaty na podany nr konta, po zatwierdzeniu Regulaminu.
e. Zatwierdzenie Regulaminu i dokonanie wpłaty jest równoznaczne z zawarciem umowy Klienta  Usługodawcą
f. Opłatę za usługę uznaje się za uiszczoną w momencie uznania rachunku bankowego Usługodawcy, zgodnie z ustalonym w Regulaminie terminarzem płatności.
8. Zasady umawiania sesji:
a. Sesję odpłatną umawia się w bieżącym tygodniu na tydzień następny lub później
b. Termin sesji musi być ustalany z minimum siedmiodniowym wyprzedzeniem
c. Pierwsza sesja odpłatna będzie ustalana podczas bezpłatnej konsultacji
d. Klient po ustaleniu terminu sesji i dokonaniu wyboru specjalisty lub rodzaju usługi otrzyma podczas pierwszej bezpłatnej konsultacji jednorazowy kod identyfikacyjny płatności
9. Terminarz płatności:
a. Opłata za sesję terapeutyczną musi zostać uiszczona do końca tygodnia, w którym została umówiona. Przy czym za koniec tygodnia przyjmuje się piątek lub ostatni dzień roboczy, jeśli piątek w danym tygodniu jest dniem wolnym od pracy.
b. Opłata za sesję umówioną w piątek może zostać uiszczona najpóźniej w najbliższy poniedziałek
c. Opłatę za usługę uznaje się za uiszczoną w momencie uznania rachunku bankowego Usługodawcy
10. Zawarcie umowy, w ramach której będą świadczone usługi jest równoznaczne z wyrażeniem przez Klienta jako podmiotu diagnozowania i oddziaływania psychologicznego zgody na świadczenie tych usług.
11. Brak uiszczenia wynagrodzenia w odpowiedniej wysokości lub terminie powoduje, że Usługodawca nie ma obowiązku świadczenia usługi na rzecz Klienta.
12. Usługodawca zastrzega sobie prawo stosowania rabatów w wybranych przez niego okresach i w stosunku do określonych grup podmiotów.
13. Usługodawca wystawi na żądanie Klienta fakturę, po wcześniejszym przekazaniu przez Klienta danych niezbędnych do jego wystawienia. Przekazanie danych koniecznych do wystawienia faktury odbywa się w formie pisemnej na adres e-mail: poradnia@psychologweb.com. Wystawiona faktura jest przesyłana drogą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres e-mail.
IV PRAWA I OBOWIĄZKI STRON
1. Usługodawca:
a. Zobowiązuje się świadczyć na rzecz Klienta usługi zgodnie z jej treścią i postanowieniami regulaminu, oraz w zakresie posiadanych kompetencji zawodowych.
b. Zobowiązuje się zachować w tajemnicy informacje związane z Klientem, a uzyskane w ramach sesji, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej. Obowiązek zachowania tajemnicy nie jest ograniczony w czasie.
c. Ponosi odpowiedzialność za niewykonanie umowy, chyba że jej niewykonanie jest spowodowane działaniem lub zaniechaniem Klienta, działaniem lub zaniechaniem osób trzecich lub działaniem siły wyższej.
d. Może odstąpić od umowy, zgodnie z postanowieniami regulaminu.
e. Posiada prawo nie podejmowania świadczenia usługi na rzecz Klienta, lub rezygnacji ze świadczenia usług mając na uwadze dobro Klienta.
f. W ramach zawartej umowy ma prawo do zaprzestania świadczenia usług i usług psychologicznych w przypadku przekazywania przez Klienta treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym, bądź w przypadku łamania postanowień regulaminu lub przepisów prawa.
g. Ma prawo do zmiany postanowień regulaminu, a które to zmiany będą obowiązywały od momentu umieszczenia ich w serwisie, lub od dnia podanego każdorazowo przy dokonaniu zapisu zmieniającego treść Regulaminu.
h. Ma prawo do zawieszenia funkcjonowania serwisu w przypadku bieżącej obsługi i konserwacji serwisu, oprogramowania i urządzeń technicznych z nim związanych.
i. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku zatajenia lub podania niegodnych ze stanem faktycznym danych Klienta dotyczących wieku oraz odpowiedzialności prawnej lub zdolności prawnej Klienta, szczególnie w stosunku do osób nieletnich lub niepełnoletnich.
2. Klient:
a. Ma prawo do świadczenia na swoją rzecz usług lub usług psychologicznych zgodnie umową i postanowieniami regulaminu, oraz proponowaną ofertą usług.
b. Może złożyć reklamację, zgodnie z postanowieniami regulaminu.
c. Ma prawo do odstąpienia od umowy, zgodnie z postanowieniami regulaminu.
d. Zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu.
e. Zobowiązuje się do niewykorzystywania w jakikolwiek sposób informacji uzyskanych w ramach umowy bez uzyskania zgody Usługodawcy w formie pisemnej.
f. W przypadku świadczenia usługi na rzecz osoby nieletniej lub niepełnoletniej Klient- opiekun prawny ma obowiązek podpisania oświadczenia wg załączonego wzoru, zgodnie ze stanem faktycznym i przesłania go w formie elektronicznej na adres e-mail: poradnia@psychologweb.com przed rozpoczęciem świadczenia usług na rzecz Klienta.
V. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. W przypadku niewykonania umowy przez Usługodawcę, Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
2. Reklamacja powinna zostać sporządzona w formie pisemnej i przesłana na adres e-mail Usługodawcy.
3. Reklamacja powinna zawierać przede wszystkim wskazanie danych umożliwiających identyfikację umowy i Klienta będącego jej stroną oraz wszelkie okoliczności podnoszone w związku z niewykonaniem  umowy przez Usługodawcę.
4. Reklamacja powinna zostać wniesiona niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od daty zaistnienia okoliczności powodujących niewykonanie umowy przez      Usługodawcę.
5. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę nastąpi niezwłocznie po jej doręczeniu w formie pisemnej drogą elektroniczną na podany adres e-mail Klienta, nie później jednak niż w terminie 30 dni od daty jej doręczenia.
6. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji w przedmiocie niewykonania umowy Klient może dochodzić roszczeń na drodze postępowania sądowego.
VI. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Każdej ze stron umowy przysługuje prawo odstąpienia od umowy.
2. Prawo to wykonywane jest przez złożenie stosownego oświadczenia drugiej stronie.
3. Klient  za pomocą zamieszczonego formularza kontaktuje się w formie pisemnej o odstąpieniu umowy, nie później niż na 48 godzin przed planowaną i opłaconą sesją. Tylko w takim przypadku będzie możliwy zwrot opłaconej sesji. Po tym terminie, klient ponosi pełną odpowiedzialność finansową za nieskorzystanie z sesji.
3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy musi zostać złożone w formie pisemnej na adres e-mail : poradnia@psychologweb.com w sposób umożliwiający identyfikację opłaconej sesji i Klienta, tak aby druga strona mogła się z nim zapoznać, nie później niż 48 godzin przed terminem rozpoczęcia wykonywania umowy.
4. W przypadku rezygnacji z opłaconej sesji, rezygnacja taka musi wpłynąć nie później niż 48 godzin przed jej wykonaniem drogą pisemną na adres e-mail Usługodawcy, oraz powinna zawierać wszelkie dane umożliwiające identyfikację Klienta i opłaconej sesji.
VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Administrator Portalu dokłada wszelkich starań, by informacje dostępne w Portalu były aktualne i prawdziwe, a wszystkie funkcjonalności działały sprawnie i były dostępne przez całą dobę, zastrzega sobie jednak prawo do błędów, a Użytkownik nie będzie rościł sobie z powodu ewentualnych błędów żadnych praw.
2. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Administrator poinformuje Użytkowników o dokonanej zmianie poprzez zamieszczenie ujednoliconego tekstu zmienionego Regulaminu w Portalu wraz z informacją o dokonaniu zmian.
3. Regulamin jest dostępny na stronie www.psychologweb.com
4. Regulamin obowiązuje od dnia umieszczenia go w serwisie i stanowi integralną cześć umowy zawieranej z Klientem.
5. W każdym wypadku, a w szczególności jeżeli Klientem jest podmiot zagraniczny, prawem umowy jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej, a do rozpatrywania wszelkich sporów związanych z umową i regulaminem pomiędzy Usługodawcą a Klientem są sądy Rzeczypospolitej Polskiej. Przyjmuje się, że umowa zawarta została w miejscu siedziby przedsiębiorstwa Usługodawcy, tj. w Pszczynie.
6. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy i regulaminem mają zastosowanie w szczególności przepisy:
a. Ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz.U.2001.73.763 z zm.),
b. Dz.U. 2005 Nr 179 poz. 1485   
c. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii
d. Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r., o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002.144.1204 z zm.),
e. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r., Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93 z zm.).

 
 
Copyright 2015. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego